Huiselijk geweld: ouderen steeds vaker slachtoffer van financiële uitbuiting

De laatste periode bereikte ons meerdere berichten over huiselijk geweld. En dat is helaas niet zo gek nu iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven vanwege de voortdurende coronapandemie. Zo waaide het code woord ‘Masker 19’ vanuit Spanje en Frankrijk over naar de Nederlandse apothekers. Slachtoffers konden zo verkapt een signaal afgeven bij het afhalen van medicijnen, schreef de NOS in mei.

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht signalen van huiselijk geweld serieus te nemen en zo nodig te melden. Daartoe is door Veiligthuis en de Rijksoverheid een stappenplan opgezet. Maar deze plicht geldt niet voor vrijwilligers terwijl maatjes die persoonlijk contact hebben met mensen met financiële zorgen een persoonlijke inkijk hebben achter de voordeur. Om projecten en organisaties die vrijwilligers inzetten bij de kwetsbare medemens te helpen met het ontwikkelen van een intern beleid heeft Movisie in 2015 een handreiking ‘Als vrijwilligers zich zorgen maken’ opgesteld.

Bij huiselijk geweld denken de meeste mensen al snel aan geweld vanuit een man richting een vrouw. Maar schijn bedriegt. Uit onderzoek blijkt dat mannen even vaak slachtoffer zijn van huiselijk geweld als vrouwen, al is de uitingsvorm vaak anders. In dit artikel van Sociale Vraagstukken wordt omschreven dat geweld door vrouwen minder vaak leidt tot letsel maar ook minder vaak tot een veroordeling. Een ander groot verschil is de reactie vanuit de omgeving zoals dit filmpje krachtig laat zien.

Recentelijk publiceerde Movisie een handreiking Ouderen Mishandeling. Ouderen blijven steeds vaker zelfstandig wonen maar zijn daarin aangewezen op hulp. Deze afhankelijkheid maakt ouderen kwetsbaar voor mishandeling en in het bijzonder financiële uitbuiting. Ouderen praten niet makkelijk over deze gebeurtenissen en voor omstanders als familie en hulpverlening is het niet altijd duidelijk waar zij terecht kunnen met signalen. Reden te meer om de handreiking van Movisie mee te nemen in beleid rond huiselijk geweld van jouw organisatie.

Gerelateerde artikelen