Matige bewindvoering of malafide schuldhulp?

Wie in een kwetsbare positie verkeerd is sneller slachtoffer van malafide praktijken. Helaas zijn er nog steeds signalen dat mensen dieper in de problemen komen door slechte bewindvoering of malafide private schuldhulpbureau’s. Maar wat zijn eigenlijk de rechten van de hulpvrager?

Bewindvoerder maakt fouten

Bij het LSTA zijn casussen bekend van bewindvoerders die fouten maken. Gelukkig vaak met de beste bedoelingen. Maar niet altijd is de hulpvrager ertoe instaat eruit te komen met zijn of haar bewindvoerder. Vooral niet als het beschermingsbewind betreft voor mensen met bijvoorbeeld een lager IQ of complexe schuld situatie. Voor deze groep lijkt het soms lastig om gehoord en gezien te worden als zij vermoeden dat er fouten worden gemaakt. Daarbij was niet altijd duidelijk wie er nou verantwoordelijk is voor het oplossen van de ontstane schade. In de praktijk komen de gevolgen meer dan eens voor rekening van de hulpvrager. Maar nu zijn er een tweetal rechtelijke uitspraken:

Uitspraak #1

Vorig jaar heeft de rechtbank van Noord-Holland besloten dat de bewindvoerder aansprakelijk is voor de fouten die zijn gemaakt tijdens het bewind. Volgens schuldinfo.nl, die over deze kwestie schreef, hebben de rechters in deze situatie de volgende aansprakelijkheid toegewezen:

Als materiële schade worden de volgende kostenposten door de rechter gehonoreerd:

  • Er is geen verzekering afgesloten voor de scooter hetgeen tot een boete met verhogingen heeft geleid ad. € 999,–.
  • Extra verhoging vanwege het niet op tijd betalen van de zorgverzekeringen (€ 78,88) en de energierekening (€ 60,-).
  • Vanwege het in ernstige mate tekortschieten als bewindvoerder door het niet zorgdragen voor een sluitend budget en het niet tijdig voldoen van betalingen terwijl er sprake was van een stabiel inkomen, is de kantonrechter van oordeel dat één maand kosten beschermingsbewind ad. € 147,62 als schade moet worden toegewezen.
  • De nieuwe bewindvoerder heeft 7,5 uur aan extra werk moeten besteden om uit te zoeken in hoeverre de vorige bewindvoerder in haar taak is tekort geschoten. De rechter wijst deze kosten ad. € 615,30 als schade toe.

Maar ook immateriële schade is toegewezen. De persoon in het voorbeeld hierboven dreigde onder bewind tot tweemaal toe zijn huis te verliezen. Gezien de psychose gevoeligheid van deze persoon had de stress grote gevolgen voor zijn innerlijke balans. De rechter kent nog eens 2500,- toe.

Wij kunnen dus stellen dat als de bewindvoerder aantoonbaar nalatig is geweest voor het correct afhandelen van de administratieve verplichtingen van de klant hij aansprakelijk kan worden gesteld.

Uitspraak #2

Vorig jaar heeft het hof van Leeuwarden-Arnhem in hoger beroep besloten dat de bewindvoerder in kwestie verantwoordelijk is voor het niet correct afhandelen van de schuldsituatie. De bewindvoerder is volgens schuldinfo.nl, dat over deze kwestie schreef, aansprakelijk is voor het bedrag dat teveel is afgelost.

Situatie: In 2015 kwam de persoon in kwestie onder schuldenbewind. Vijf jaar later is de bewindvoerder ontslagen en is een nieuwe aangesteld. De nieuwe bewindvoerder constateert dat zijn of haar voorganger de schuldsanering te laat heeft aangevraagd waardoor de persoon in kwestie te veel heeft afbetaald. Het hof is van mening dat hier sprake was van slecht bewind en bekrachtigd de uitspraak van de rechtbank in Zutphen dat de bewindvoerder de beslagvrijevoet niet goed heeft gecontroleerd en ernaar gehandeld. Maar ook veel eerder een aanvraag via minnelijk traject had moeten doen. Hierdoor heeft de persoon in kwestie 3000,- meer betaald dan via een WSNP-traject verplicht was. Hiervoor is de bewindvoerder aansprakelijk.

Onderzoek naar malafide schuldhulpbureau’s

Schuldhulpverlening is in Nederland gratis. Toch zijn er bureau’s die hier op commerciële wijze geld voor vragen. En vaak met vervelende gevolgen. Bij het LSTA zijn casussen uit het verleden bekend waarbij schulden niet zijn afgenomen maar juist zijn opgelopen omdat bleek dat de aflossingscapaciteit opging aan een betaling aan het bureau. Jaarlijks worden er vijf rechtszaken gevoerd om dit verschijnsel aan te pakken. Maar dat zijn alleen de meest schrijnende gevallen. Als coördinator vrijwillige inzet bij geldzaken kan het zijn dat je via jouw vrijwilligers van dergelijke praktijken hoort. Dit is interessant voor Bureau Bartels dat een onderzoek uitvoert naar de verschijningsvormen van deze betaalde dienstverlening. De verwachting is dat er ook lichtere praktijken zijn die onder de radar blijven.

De onderzoekers komen graag met mensen in contact die voorbeelden kennen uit de praktijk. Zij willen dan graag een telefonisch interview afnemen. Mocht je willen bijdragen aan dit onderzoek dan kan je contact opnemen met: lisa.vanderlugt@brtls.nl of bel Bureau Bartels op 033 – 479 20 20.

Meer informatie op de site van schuldinfo.nl.

Gerelateerde artikelen